July 29, 2011

Van Morrison - No Guru, No Method, No Teacher (Mercury, 1985)

Van Morrison - No Guru, No Method, No Teacher
No tune, no groove, no charm. Thus, no admirer.

No Guru No Method No Teacher (Reis)

No comments: